Årsmøte 2019

ROSENDAL SAMFUNNSHUS

Høgt under taket.                                                                                                                                                                                                        post@rosendalsamfunnshus.no

Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus tirsdag 19.mars kl 20.00 i Foajéen på Rosendal Samfunnshus.

 

Sakliste:

Registrering

Sak 1:           

Konstituering:                     Val  av møteleiar

                                                Val av referent

                                                Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.

                                                Val av 2 personar til teljekorps.

 

Sak 2:            Godkjenning av årsmelding 2018

 

Sak 3:            Godkjenning av rekneskap 2018

 

Sak 4:            Budsjett 2019

 

Sak 5:            Saker frå styret.

5.1      Rosendal Filmklubb har 20 luter og ønsker å gi fra seg sine luter i Rosendal Samfunnshus.

Forslag til vedtak: Rosendal Filmklubb overdrar 10 luter til Kvinnherad Senioruniversitet og 10 luter til Rosendal Musikklag.

 

Sak 6:            Innkomne saker.

Saker som skal handsamast i årsmøtet må være styret i hende seinast 2 veker før møtet.


Sak 7:            Val.

                        Styreleiar  veljast for 1 år.

                        2 styremedlem har 1 år att.

                        2 styremedlem veljast for 2 år

                        3 varamedlem veljast for 1 år.

 

Sak 8:            Val av revisorar med vara for 1 år.

 

Sak 9:            Val av ny valnemd

 

 

Årsmelding, rekneskap, budsjett og alle andre vedlegg vert lagt ut på vår heimeside: www.rosendalsamfunnshus.no

 

Desse laga kan møte på årsmøtet med tale og stemmerett:

 

Rosendal Turnlag                        5 delegatar

Rosendal Musikklag                   2 delegatar

Rosendal Skulekorps                  2 delegatar

Rosendal Helselag                       1 delegat

Rosendal Songlag                        1 delegat

Rosendal Filmklubb                    1 delegat

Rosendal og Omland Båtlag      1 delegat

 

Til saman                                        13 delegatar

 

 

Allle lagene må melde inn sine delegatar til post@rosendalsamfunnshus.no

seinast ved møtestart.

 

 

Rosendal 26.02.2019

 

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar

 

Luteigarar, Vedlegg 1

  • Rosendal Turnlag   1737 luter
  • Rosendal Musikklag  485 luter
  • Rosendal Skulekorps   375 luter
  • Rosendal Helselag  186 luter
  • Rosendal Songlag 80 luter
  • Rosendal Filmklubb 20 luter
  • Rosendal og Omland Råtlag 10 luter
  • Kvinnherad Hagelag  10 luter
  • Til Saman 2903 luter

Ajour etter årsmøtet 12.04.2016.

Årsmelding 2018, vedlegg 2

Saker fra styret. Vedlegg 3

Valnemda sitt fremlegg. Vedlegg 4

Resultatregnskap  og Balanse 2018, Vedl. 5

Budsjett,  2019

Copyright ©  All Rights Reserved