Årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 I ROSENDAL SAMFUNNSHUS.


Det vert med dette kalla inn til Årsmøte i Rosendal Samfunnshus torsdag 15. april kl 20.00 i foajéen på Rosendal Samfunnshus.

 

Sakliste:


Registrering


Sak 1:

Konstituering:

  1. Val  av møteleiar
  2. Val av referent
  3. Val av 2 delegatar til å skrive under møtereferat.
  4. Val av 2 personar til teljekorps.  


Sak 2:

Godkjenning av årsmelding 2020  


Sak 3:

Godkjenning av rekneskap 2020  


Sak 4:

Budsjett 2021  


Sak 5:

Saker frå styret.

  • Ingen saker  


Sak 6:

Innkomne saker.

Saker som skal handsamast av årsmøtet må være styret i hende seinast 01.04.20, 2 veker før årsmøtet.  


Sak 7:

Val.

  • Styreleiar  veljast for 1 år.
  • 2 styremedlem har 1 år att.
  • 2 styremedlem veljast for 2 år
  • 3 varamedlem veljast for 1 år.  


Sak 8:

Val av 2 revisorar med vara for 1 år.  


Sak 9:

Val/Attval av 3 personar til valnemd.

Årsmelding, rekneskap, budsjett og alle andre vedlegg vert ikkje sendt i post, men vert lagt ut 2 veker før møtet på vår heimeside:

Årsmøte 2021.

Desse laga kan møte på årsmøtet med tale og stemmerett:


         

Lag

Delegatar

Rosendal Turnlag

5

Rosendal Musikklag

3

Rosendal Skulekorps

2

Rosendal Helselag

1

Rosendal Songlag

1

Kvinnherad Senioruniversitet

1

Rosendal og Omland Båtlag

1

Samla

14

Alle lagene må melde inn sine delegatar til post@rosendalsamfunnshus.no seinast ved møtestart.


Rosendal 04.03.2020

Trygve Braathen Torjusen

Styreleiar.